Algemene voorwaarden

Als lid van de NWP (Beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals) ben ik gehouden te handelen conform de richtlijnen van deze beroepsvereniging. Eisen zijn o.a. het jaarlijks volgen van bijscholing en deelname aan intervisie met vakgenoten.

De door mij aangeboden therapeutische behandelingen zijn geen vervangen voor medische/psychologische behandelingen bij een reguliere behandelaar/arts. Mijn behandelingen kunnen wel een waardevolle aanvulling zijn. Als therapeut heb ik een inspanningsverplichting geen resultaatverplichting. Natuurlijk zal ik mijn al mijn kennis en kunde inzetten om een positief resultaat te bereiken maar het slagen van het behandeltraject is mede afhankelijk van je eigen inspanningen.

Als therapeut zal ik ten alle tijden geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt verstrekte informatie.
Cliënt dient alle relevante informatie, die van belang is voor het slagen van de behandeling, bij het intakegesprek te bespreken (therapeut is gehouden aan haar zwijgplicht). Medische omstandigheden, medicijngebruik, drank- en drugsgebruik, erfelijke belasting e.d. kunnen van invloed zijn op de therapie. Het is dus belangrijk om dit te melden.

Zonder toestemming van de cliënt vindt er geen behandeling plaats. Als therapeut ben ik verplicht om informatie te verstrekken betreffende de behandeling in alle fases van de therapie.

Als je een afspraak niet na kunt komen, dan kun je deze 24 uur van te voren kosteloos afzeggen. Indien de afspraak niet 24 uur van te voren wordt afgezegd, dan worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
Indien er sprake is van overmacht als gevolg van omstandigheden, waar jij of ik geen invloed op hebben, bijvoorbeeld familieomstandigheden, weersomstandigheden, ziekte, wettelijke maatregelen e.d. ben ik gerechtigd om de geplande afspraak in overleg met jou te verzetten naar een andere datum en/of locatie in de directe omgeving of om de afspraak te annuleren.

Cliënt heeft het recht op inzage in het eigen dossier. Hiervoor kun je een afspraak maken.

Indien mijn behandeling niet toereikend is, dan ben ik verplicht om je door te verwijzen naar een collega therapeut of een arts. In een dergelijke situatie zal ik wel hulp en advies blijven verlenen totdat jij (de hulpvrager) kan starten bij een andere hulpverlener. Indien jij (de hulpvrager) de voortzetting van de therapie niet langer nodig acht of deze wil beëindigen, dan kun je eenzijdig de behandeling stopzetten. Beëindiging van de behandeling kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden plaatsvinden. Als therapeut kan ik de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen als redelijkerwijs niet van mij kan worden verwacht dat ik de behandeling voortzet.

Betaling van de behandeling kan contant plaatsvinden of binnen 7 dagen na het consult/factuurdatum overgemaakt worden. Rekeningnummer is vermeld op de factuur. Bij een betalingsachterstand ben ik gerechtigd de behandeling op te schorten tot de betaling heeft plaatsgevonden en/of de behandeling te stoppen.

Voor eventuele klachten over de behandeling verzoek ik je zo snel mogelijk contact met mij op te nemen, zodat ik in staat word gesteld om de klacht naar behoren op te lossen. Als wij er samen niet uitkomen, kun je je wenden tot mijn beroepsvereniging en tot de klachtenfunctionaris van de Geschillencommissie Complementaire Zorg. Via de NWP heb ik een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij HISCOX
.

Privacy

Gezond Gouda neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Heb jij toch de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan direct contact met mij op via 06-51 90 38 90 of via info@gezondgouda.nl

Bij visitatie van de praktijk door de NWP visiteur kan alleen inzage gegeven worden op de inhoud van het dossier, als cliënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven ter controle of alle gegevens goed zijn opgenomen (verklaring in het persoonsdossier). Dan nog moet de inhoud geanonimiseerd zijn dan wel afgeplakt of onherkenbaar gemaakt zijn naar de visiteur.

Gezond Gouda verwerkt alleen gegevens die door de cliënt zijn verstrekt zoals naam, adres, woonplaats en contactgegevens plus de relevante informatie die nodig is voor het behandeltraject.

Gezond Gouda verstrekt alleen informatie aan derden als er voldaan moet worden aan een wettelijke verplichting en er toestemming is gegeven door de cliënt. Therapeut heeft immers alleen een relatie met de cliënt en niet met derden.

Als zorgaanbieder ben ik verplicht om jouw medische gegevens vanaf de laatste wijziging 20 jaar te bewaren. Zelf kun je schriftelijk het verzoek doen om jouw gegevens te vernietigen

Disclamer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie op deze website is bedoeld ter informatie en niet voor het zelf toepassen van deze informatie. Neem bij klachten in welke vorm dan ook, in eerste instantie altijd contact op met een medisch professional of arts.

Scroll naar boven